Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepassingsgebied
Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Center of Alignment partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventuele inkoop of andere voorwaarden van de participant zijn niet van toepassing, tenzij deze door Center of Alignment uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2 Aangaan overeenkomst
Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor eerst bindend na schriftelijke bevestiging van de zijde van Center of Alignment. De verplichtingen van Center of Alignment gaan nooit verder dan door Center of Alignment schriftelijk is bevestigd.

Artikel 3 Medewerking door de participant
De participant zal Center of Alignment steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen, en alle medewerking verlenen. De participant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Center of Alignment verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat de participant zijn genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door de participant verstrekte informatie niet voldoet aan het bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de participant en is Center of Alignment bevoegd het daardoor noodzakelijk geworden meerwerk in rekening te brengen. Tevens is het verboden drugs of alcohol tijdens het evenement, bijeenkomst of andere activiteit van Center of Alignment te gebruiken. Mocht Center of Alignment constateren dat dit toch het geval is, kan Center of Alignment de participant de toegang ontzeggen zonder recht op retour van het bedrag wat voor het evenement is betaald.

Artikel 4 Uitvoering
Center of Alignment neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap. Center of Alignment werkt niet op basis van resultaat. Ze kan nimmer aangesproken worden op resultaat aangezien dat voor het merendeel afhankelijk is van de participant.

De vergoeding voor het werk van Center of Alignment is voor de participatie in het evenement en het programma dat Center of Alignment haar participant biedt. Er is geen recht op retour of korting bij minder afgenomen dagen/uren. Center of Alignment zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van de participant, mits dit naar oordeel van Center of Alignment bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Center of Alignment het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 5 Wijzigingen en meerwerk
Meerwerk zal door Center of Alignment worden verricht, indien door partijen daaromtrent een schriftelijke nadere overeenkomst is getekend of dit per e-mail is bevestigd. Deze extra werkzaamheden zullen door de participant worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Center of Alignment.

Artikel 6 Honorarium
Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur, per dag, per evenement of een vast honorarium overeenkomen.

Artikel 7 Prijs en betaling

Betaling door de participant dient te geschieden direct bij boeking, zonder korting of verrekening door overschrijving/IDEAL betaling naar een door Center of Alignment aan te wijzen bankrekening. Mits de afspraak is dat er een deel contant afgerekend wordt bij aankomst, dient het volledige bedrag voor aanvang van het evenement betaald te zijn. De participant dient 100% van het overeengekomen honorarium vooraf te voldoen, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn.

Indien de participant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeerd hij zonder ingebrekestelling in verzuim en is Center of Alignment bevoegd de vordering uit handen te geven, in welk geval de participant naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van extra werk en buitengerechtelijke incassokosten. De hoogte daarvan wordt bepaald op 15% van het totale verschuldigde bedrag, plus de wettelijk vastgestelde, door het incassobureau vastgestelde incassokosten, plus van toepassing zijnde gerechtelijke kosten. Heeft de participant bezwaar tegen een factuur van Center of Alignment dan geeft de participant dit binnen 5 werkdagen dagen na dagtekening van de factuur te kennen.

De participant heeft tot 5 werkdagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien de participant niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt de participant geacht de factuur te hebben aanvaard. Alle prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Artikel 9 Termijnen
Overschrijding van een overeengekomen leveringstermijn, geeft de participant niet het recht de overeenkomst te annuleren, of de afname van of betaling voor diensten te weigeren, tenzij hij schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en Center of Alignment ook binnen deze termijn niet aan haar verplichtingen zal hebben voldaan. Is het voor Center of Alignment door overmacht niet mogelijk het evenement  te laten plaatsvinden zal er binnen 5 werkdagen een nieuwe datum bekend gemaakt worden.

Artikel 10 Overmacht
Bij overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Center of Alignment opgeschort. Is het voor Center of Alignment, door overmacht, niet mogelijk het weekend te laten plaatsvinden dan zal er binnen 5 werkdagen een nieuwe datum bekend gemaakt worden. Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Center of Alignment zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Center of Alignment kan worden gevergd.

Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, bedrijfs- , verkeers- en of transportstoringen, storingen in de aflevering van een gereed product, grondstoffen en / of hulpmiddelen, ziekte van naasten, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties etc.

Indien bij het intreden van de overmacht Center of Alignment al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is zij gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de de participant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
Behalve voor zover dat naar Nederlands recht onmogelijk is, is iedere aansprakelijkheid van Center of Alignment beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Als om welke reden dan ook geen uitkering door die verzekering mocht plaatsvinden, dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de toegang tot het door Center of Alignment georganiseerde evenement.

De totale aansprakelijkheid van Center of Alignment wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de toegang tot het door Center of Alignment georganiseerde evenement. De aansprakelijkheid van Center of Alignment wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien de participant Center of Alignment onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en Center of Alignment ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.

Center of Alignment is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat de participant tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welk Center of Alignment, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. Center of Alignment is niet verantwoordelijk voor directe- en indirecte schade aan de door de participant meegebrachte artikelen. Hiervoor zal de participant een reisverzekering kunnen afsluiten.
Center of Alignment is niet verantwoordelijk voor directe- en indirecte schade aan de door de participant meegebrachte artikelen, veroorzaakt door derden, voor-, na- of tijdens een evenement. De participant zal daarvoor de veroorzaker aansprakelijk moeten stellen en een beroep doen op diens verzekering.

Buiten de in artikel 11 genoemde aansprakelijkheid rust op Center of Alignment geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens de participant en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd. Een aanspraak vervalt in ieder geval, als Center of Alignment niet binnen een week na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld.

Center of Alignment behoudt zich, te allen tijde, het recht voor participanten van deelname uit te sluiten wanneer dit haar noodzakelijk lijkt. Dit ter bescherming van de organisatie en de overige participanten.

Artikel 12 Annulering
Center of Alignment behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi )overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van Center of Alignment kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient Center of Alignment de annulering schriftelijk aan de de participant mede te delen. De participant is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.
Annulering van de boeking door de participant is mogelijk tot 21 dagen voor het evenement en zal resulteren in 100% terugbetaling van het aanbetaalde bedrag. Binnen 21 dagen voorafgaand aan het evenement zal het bedrag niet meer te retourneren zijn en is de boeking definitief.

Artikel 14 Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15 Geschillen
Alle geschillen tussen Center of Alignment en de participant die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst of van overeenkomsten en akten die daarvan het gevolg zijn, zullen in eerste instantie worden beslecht door middel van gerechtelijke procedures voor de bevoegde rechter te Den Haag. Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet- nakoming door de participant van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van de participant.

Artikel 16 Vrijwaring

Center of Alignment is op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen wanneer de deelnemer het door Center of Alignment georganiseerde evenement voortijdig moet stoppen vanwege de fysieke- of mentale toestand. Center of Alignment heeft ook het recht om een participant uit te sluiten van verdere deelname in geval van lichamelijke- of mentale omstandigheden, om daarmee de participant of andere deelnemers te beschermen tegen de gevolgen van deze omstandigheden. Zulks ter beoordeling van Center of Alignment.
Alle gevolgen en kosten die hieruit voortvloeien zijn dan voor de participant, die dan geen recht heeft op restitutie van het bedrag dat voor de gehele of gedeeltelijke evenement is betaald. Wanneer een deelnemer vrijwillig besluit een evenement vroegtijdig te verlaten, kan er geen aanspraak, terugbetaling of terugbetaling van extra kosten in verband met het verlaten van het evenement, worden gemaakt.
Center of Alignment heeft het recht om van het programma af te wijken wanneer dit in het belang is van de groep.

Artikel 17 Slotbepaling
Center of Alignment is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van de Algemene voorwaarden. Ingeval een of meer bepalingen van deze Algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze Algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige- dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige- dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert. De participant is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Center of Alignment.

Download pdf